Close Penghantaran percuma untuk pesanan melebihi RM80!

Talian Pelanggan +603-7886 2223

(Isn hingga Jumaat 9:00AM – 05:30PM)

1. Dengan mengambil bahagian dalam Taman EDEN “GLOW & MENANG” (“Contest”) anjuran Maxwell Pharma Sdn.Bhd. ("Penganjur”), Peserta bersetuju untuk menjadi, dan hendaklah, terikat dengan terma dan syarat ini (“Terma”) dan semua pindaan, penambahan, penggantian dan pengubahsuaian di sini yang mungkin dibuat dari semasa ke semasa oleh Penganjur. Untuk tujuan Terma ini, "Peserta" bermaksud seseorang yang mengambil bahagian dalam Peraduan.

 

2. Kelayakan
a. Peraduan ini terbuka kepada semua penduduk Malaysia yang memegang kad pengenalan atau pasport Malaysia yang sah.

b. Mana-mana penyertaan yang dikemukakan oleh Peserta yang bukan bermastautin di Malaysia yang memegang kad pengenalan atau pasport Malaysia yang sah akan dianggap tidak sah.

c. Seorang Peserta hendaklah membeli sekurang-kurangnya SATU (1) unit produk Garden of EDEN yang mengambil bahagian:

● Rosa E Pigmentation Serum 5ml
● Rosa E Pigmentation Serum 15ml
● Primrose E Radiant Skin Serum 5ml
● Primrose E Radiant Skin Serum 15ml
● Cerah & Pek Cahaya
● Satin White Day Cream SPF30 (40g)
● Satin White Day Cream SPF50 (40g)
● Rosa E Pigmentation Serum 15ml FOC Primrose E Radiant Skin Serum 3ml (pek promosi)
● Rosa E Pigmentation Serum 5ml FOC 3ml (pek promosi)
● Primrose E Radiant Skin Serum 5ml FOC Rosa E Pigmentation Serum 3ml (pek promosi)

d. Penyertaan hanya sah apabila Peserta menerima hadiah istimewa Nombor Rujukan Peserta yang MESTI dipetik dalam Penyerahan Foto Kedua kepada Penganjur melalui WhatsApp.

e. Sesuatu penyertaan hanya boleh dipertimbangkan LENGKAP dan sah untuk menilai apabila Penganjur menerima Penyerahan Kedua bagi semua Foto yang diperlukan, dengan yang betul Nombor Rujukan Peserta dan juga Bukti pembelian.

f. Setiap penyerahan Foto (“SEBELUM & SELEPAS” 6 minggu) MESTI dengan imej yang jelas tentang Peserta telanjang-muka (tanpa solek), tanpa sebarang penapis atau suntingan dengan 3 sudut muka yang mana PROFIL DEPAN, KIRI & PROFIL BETUL. Sebarang kegagalan untuk menyerahkan 3 sudut muka ini akan dianggap sebagai penyerahan yang tidak lengkap.

g. Jika mana-mana Peserta berumur di bawah 18 tahun, Peserta mesti mendapatkan persetujuan ibu bapa atau penjaga yang sah, penerimaan mereka terhadap Syarat ini dan persetujuan mereka untuk bertanggungjawab ke atas (i) tindakan Peserta; (ii) sebarang caj yang berkaitan dengan penggunaan mana-mana kandungan yang disediakan oleh Peserta, jika ada; dan (iii) penerimaan dan pematuhan Peserta terhadap Terma ini sebelum menyertai Peraduan. Penganjur menganggap adalah tanggungjawab ibu bapa dan/atau penjaga untuk memantau penyertaan anak-anak/anak jagaan mereka dalam Peraduan ini. Penganjur berhak untuk meminta bukti kebenaran ibu bapa/penjaga sekiranya pemenang berumur di bawah 18 tahun. Jika Peserta tidak mendapat kebenaran daripada ibu bapa atau penjaganya yang sah, Peserta tidak boleh mengambil bahagian dalam Peraduan.

h. Mana-mana orang yang:

● Seorang pekerja: (1) Penganjur dan anak syarikatnya; dan (2) penaja utama jika berkenaan, dan entiti lain yang berkaitan dengan
Peraduan dan syarikat induk masing-masing dan/atau syarikat berkaitan; dan/atau
● Terlibat dalam pembangunan, pengeluaran dan pengedaran bahan untuk Peraduan, dan ahli keluarga terdekat, atau individu yang tinggal dalam rumah yang sama dengan, orang yang disebutkan di atas, TIDAK layak untuk menyertai atau mengambil bahagian dalam Peraduan.

 

3. Hilang kelayakan
a. Penyertaan berikut akan dibatalkan:

(i) entri tidak jelas, tidak lengkap, pendua, salinan, tidak boleh dibaca atau tidak betul;
(ii) penyertaan dengan kesan penapis kecantikan/ disunting/ solekan;
(iii) set serahan gambar yang tidak lengkap pada “SEBELUM & SELEPAS” 6 minggu (rujuk Seksyen 2 untuk penjelasan sendiri); dan/atau
(iv) penyertaan yang melanggar Terma dan Syarat, mana-mana undang-undang dan/atau peraturan yang berkenaan.

b. Selain itu, Penganjur berhak untuk membatalkan kelayakan mana-mana Peserta yang:

(i) melemahkan, telah atau cuba melemahkan pengendalian Promosi dengan penipuan, penipuan atau penipuan; dan/atau
(ii) tidak layak atau tidak dapat memberikan bukti kelayakan untuk menyertai Promosi untuk pengesahan oleh Penganjur apabila diminta.

c. Sekiranya berlaku kehilangan kelayakan selepas Hadiah telah diberikan; Penganjur berhak untuk menuntut pemulangan Hadiah atau pembayaran nilainya daripada Peserta yang hilang kelayakan.

 

4. Tempoh Peraduan
Tempoh Peraduan akan bermula dari 1 April 2022, 12:00 pagi hingga 31 Julai 2022, 11:59 malam (“Tempoh Peraduan”). Penganjur berhak untuk meminda Tempoh Peraduan pada bila-bila masa tanpa sebarang notis awal. Semua penyertaan yang diterima di luar Tempoh Peraduan tidak akan dilayan.

yang PERTAMA penyerahan Foto (“SEBELUM” perjalanan kulit selama 6 minggu) adalah dari 1 April 2022 hingga 15 Jun 2022;

yang KEDUA penyerahan Foto (“SELEPAS” perjalanan kulit selama 6 minggu) adalah dari 15 Mei 2022 hingga 31 Julai 2022.

 

5. Bagaimana untuk mengambil bahagian

1. Beli sekurang-kurangnya 1 unit produk Garden of EDEN yang mengambil bahagian (rujuk Bahagian 2).
2. Tangkap satu set foto yang jelas dengan 3 sudut muka iaitu Profil Depan, Kiri & Profil Kanan (bertelanjang muka & tiada penapis) sebagai "SEBELUM" perjalanan kulit selama 6 minggu bermula (Penyerahan Pertama); Ambil salinan Bukti Pembelian dan WhatsApp ke 0Penyerahan pertama: (simpan yang ditugaskan Nombor Rujukan Peserta). Kongsi dengan kami nama, nombor kad pengenalan dan e-mel anda.
3. Tangkap satu set foto yang jelas dengan 3 sudut muka iaitu Profil Depan, Kiri & Profil Kanan (bertelanjang muka & tiada penapis) sebagai "SELEPAS" perjalanan kulit selama 6 minggu tamat (Penyerahan Kedua); WhatsApp ke ke 0Penyerahan pertama: dan sebutkan yang ditugaskan tamatlah perjalanan kulit selama 6 minggu

Untuk setiap set Foto yang lengkap diserahkan dengan Bukti Pembelian, kredit eWallet Touch N’ Go sebanyak RM10 akan diberikan kepada pertama 872 Peserta yang layak sebagai tanda penghargaan daripada Penganjur (rujuk Bahagian 2 d. e.& f. untuk definisi kemasukan yang layak).

 

Pengendalian Peraduan
a. Peserta yang memenuhi syarat akan ditentukan oleh Penganjur.

b. Setiap peserta adalah terhad kepada satu (1) hadiah sahaja.

c. Ini adalah syarat untuk penyertaan dalam Peraduan bahawa semua pemenang bersetuju untuk: (i) pendedahan umum dan kami e nama dan gambar mereka untuk tujuan publisiti; (ii) penggunaan nombor pengenalan/pasport mereka untuk tujuan pengenalan; dan (iii) menyertai upacara penyampaian hadiah Peraduan (jika ada), tanpa bayaran atau pampasan daripadanya. Di samping itu, Peserta dengan ini memberi Penganjur dan/atau agensi pengiklanan dan promosinya hak dan kebenaran untuk menggunakan nama, rupa, suara dan sebarang gambar, cara atau cara yang kini diketahui atau dicipta pada masa hadapan yang berkaitan dengan Peraduan ini tanpa tambahan pampasan.

d. Penyertaan peraduan yang tidak termasuk semua maklumat yang diperlukan dan tidak mematuhi Terma di sini akan terbatal, seperti yang ditentukan oleh Penganjur mengikut budi bicara mutlaknya. Penganjur boleh, mengikut budi bicara mutlaknya, mengalih keluar, memadam dan/atau membatalkan sebarang penyertaan Peraduan jika ia tidak mematuhi Terma ini.

 

terima kasih kepada mentega shea ultra-menghidrat, minyak argan organik, minyak jojoba (dalam jumlah 12 ekstrak botani!) yang membantu menyuburkan kulit! Hadiah
Sejumlah nilai RM18,000 untuk Tempoh Peraduan: –

Hadiah Utama x 1: Apple Ipad Mini 64GB

Hadiah Pertama x 1: Pengering Rambut Dyson

Hadiah Kedua x 2: Fitbit Smartwatch Versa 2

Hadiah Ketiga x2: Mop Vakum Robot Pintar Xiaomi Mi

Hadiah Saguhati x 10: Produk Garden of EDEN bernilai RM200

Hadiah Istimewa x 872: Kredit eWallet Touch N’ Go RM10 (untuk peserta yang tiba dahulu yang layak; rujuk Bahagian 5)

Tertakluk kepada variasi

 

7. Pemenang
a. Keputusan Penganjur berkenaan dengan Peraduan ini atau mana-mana bahagiannya adalah muktamad dan mengikat dan tiada surat-menyurat (lisan atau bertulis) akan dilayan. Penganjur tidak akan diwajibkan untuk memberikan apa-apa sebab atau membuat sebarang surat-menyurat dengan mana-mana orang mengenai apa-apa perkara mengenai Peraduan.

b. Pemenang akan dimaklumkan melalui telefon atau melalui sebarang cara komunikasi lain yang dianggap sesuai oleh Penganjur berdasarkan butir-butir yang diberikan semasa pendaftaran. Semua pemberitahuan atau komunikasi yang diberikan kepada Peserta jika: (i) disampaikan melalui mana-mana media cetak atau elektronik yang dipilih oleh Penganjur akan dianggap dimaklumkan kepada Peserta pada tarikh penerbitan atau siaran; atau (ii) dihantar melalui pos akan dianggap diterima oleh dan/atau dimaklumkan kepada Peserta pada hari selepas pengeposan tersebut. Tertakluk kepada perkara di atas, Penganjur tidak akan bertanggungjawab sekiranya pemenang tidak menerima pemberitahuan atas apa jua sebab sekalipun.

c. Semua hadiah akan diberikan selepas tamat Tempoh Peraduan. Semua hadiah mesti dituntut daripada Penganjur oleh pemenang secara peribadi dalam masa 7 hari dari tarikh pemberitahuan mengikut Terma ini. Hadiah yang tidak dikutip dalam tempoh masa yang ditetapkan akan dibatalkan.

d. Penganjur tidak akan bertanggungjawab atas sebarang kegagalan, gangguan teknikal atau kelewatan dalam pengumuman pemenang.

e. Penganjur berhak dan mempunyai budi bicara mutlak untuk menggantikan mana-mana hadiah dengan hadiah lain yang sama nilainya, pada bila-bila masa tanpa notis terlebih dahulu. Nilai hadiah adalah betul pada masa cetakan. Hadiah tidak boleh dipindah milik, tidak dikembalikan dan tidak boleh ditukar dengan wang tunai, kredit atau sebarang manfaat dalam bentuk barangan.

f. Penganjur tidak akan bertanggungjawab dalam apa jua cara berkaitan dengan kualiti dan kesesuaian hadiah yang ditawarkan.

g. Semua pemenang mesti mematuhi terma dan syarat yang dilampirkan pada hadiah, jika ada. Penganjur tidak akan bertanggungjawab terhadap sebarang kehilangan atau kerosakan pada hadiah semasa penghantaran kepada pemenang.

h. Semasa menuntut hadiah, pemenang dikehendaki menunjukkan dirinya di lokasi penebusan hadiah yang difikirkan sesuai oleh Penganjur dan menunjukkan kepada pegawai Penganjur kad pengenalan asalnya, nombor telefon dan alamat e-mel berdaftar untuk pengesahan. Penganjur berhak untuk menolak tuntutan pemenang terhadap hadiah jika Peserta tidak bersetuju dengan syarat ini. Bagi semua pemenang hadiah berumur di bawah 18 tahun, kedua-dua pemenang hadiah dan ibu bapa atau penjaganya yang sah dikehendaki menandatangani borang seperti yang ditetapkan oleh Penganjur yang diperlukan untuk pematuhan Terma ini.

i. Dalam situasi istimewa dan tertakluk kepada budi bicara mutlak Penganjur, pemenang boleh mencalonkan wakil yang ditetapkan untuk mengambil hadiahnya. Kebenaran bertulis dan dokumen pengenalan untuk kedua-dua pemenang dan wakil mereka akan diperlukan.

j. Sekiranya pemenang memilih untuk tidak menerima hadiah, dia akan kehilangan mana-mana dan semua tuntutan terhadap hadiah tersebut, yang akan diuruskan mengikut budi bicara mutlak Penganjur.

k. Mana-mana/Semua produk yang dipaparkan adalah untuk tujuan ilustrasi sahaja. Produk sebenar mungkin berbeza.

l. Pemenang untuk membuat video/foto ringkas tentang dia yang menerima hadiah dan tag kami di media sosial:

Facebook: @goeskincare
Instagram: @goe_skincare

 

8. Hak Penganjur
a. Penganjur berhak untuk mengubah suai, menggantung atau membatalkan Peraduan ini sekiranya Peraduan: (i) menjadi tidak dapat berjalan seperti yang dirancang; atau (ii) tertakluk kepada gangguan teknikal atau rasuah, termasuk tetapi tidak terhad kepada sebarang jangkitan yang disebabkan oleh virus komputer, pepijat, gangguan, campur tangan tanpa kebenaran, penipuan, kegagalan teknikal, atau apa-apa sebab lain di luar kawalan Penganjur.

b. Penganjur berhak, mengikut budi bicara mutlaknya, untuk membatalkan kelayakan mana-mana Peserta yang didapati atau disyaki mengganggu proses penyerahan Peraduan atau pengendalian Peraduan ini.

 

9. Liabiliti & Tanggungjawab
a. Peserta hendaklah memikul liabiliti dan tanggungjawab sepenuhnya sekiranya berlaku sebarang liabiliti, kemalangan, kecederaan, kerugian, kerosakan, tuntutan atau kemalangan akibat daripada penyertaan mereka dalam Peraduan ini, penebusan dan/atau penggunaan hadiah.

b. Semua kos, yuran dan/atau perbelanjaan berkaitan yang ditanggung semasa penyertaan dalam Peraduan ini dan/atau semasa penebusan hadiah adalah tanggungjawab pemenang/Peserta sepenuhnya.

 

10. Kebolehpisahan
Ketidaksahihan atau ketidakbolehkuatkuasaan mana-mana peruntukan dalam Terma ini tidak akan menjejaskan atau menjejaskan kesahihan atau kebolehkuatkuasaan peruntukan selebihnya Terma ini.

 

11. Variasi
Penganjur berhak untuk menamatkan Peraduan atas sebarang sebab, tanpa notis, pada bila-bila masa. Penganjur boleh melalui notis melalui e-mel atau melalui kaedah pemberitahuan lain yang ditetapkan oleh Penganjur, mengubah Terma ini, perubahan tersebut berkuat kuasa pada tarikh yang kami nyatakan tidak kurang daripada 7 hari dari tarikh notis. Jika anda tidak menulis surat kepada kami untuk menarik diri daripada Peraduan selepas tarikh tersebut, anda dianggap telah menerima perubahan tersebut. Jika anda tidak menerima variasi, anda mesti menulis kepada kami untuk menarik diri daripada Peraduan dan menamatkan Terma ini. Hak Penganjur untuk mengubah Terma ini mengikut cara yang dinyatakan di atas boleh dilaksanakan tanpa kebenaran mana-mana orang atau entiti yang bukan merupakan pihak kepada Terma ini.

 

12. Syarat Tambahan:
a. Untuk pertanyaan lanjut, sila hubungi Talian Penjagaan Pengguna Maxwell Pharma kami di +603-7886 2223 atau e-mel kami di hello@goeskincare.com

b. Perjanjian ini akan ditadbir oleh, dan ditafsirkan menurut Undang-undang Malaysia dan Peserta dengan ini menyerahkan kepada bidang kuasa eksklusif mahkamah Malaysia.

c. Seseorang atau entiti yang bukan merupakan pihak kepada Terma ini tidak mempunyai hak di bawah Akta Kontrak 1950 Malaysia atau undang-undang lain yang serupa untuk menguatkuasakan mana-mana Terma ini, tidak kira sama ada orang atau entiti tersebut telah dikenal pasti dengan nama, sebagai ahli kelas atau sebagai menjawab penerangan tertentu.

d. Sekiranya berlaku pelanggaran Syarat ini oleh Peserta, kegagalan Penganjur untuk menguatkuasakan Terma ini tidak akan menjadi penepian Terma ini, dan kegagalan tersebut tidak akan menjejaskan hak untuk menguatkuasakan Terma ini kemudian. Penganjur masih berhak menggunakan hak dan remedinya dalam sebarang situasi lain di mana Peserta melanggar Syarat ini.

e. Sekiranya terdapat sebarang ketidakkonsistenan, konflik, kesamaran atau percanggahan antara versi Bahasa Inggeris dan Bahasa Malaysia bagi Terma dan Syarat, versi Bahasa Inggeris akan diutamakan.

 

13. Notis di bawah Akta Perlindungan Data Peribadi 2010:
Notis bertulis (“Notis”) ini bertujuan untuk memaklumkan anda bahawa data peribadi anda sedang diproses oleh atau bagi pihak Maxwell Pharma Sdn, Bhd. (“Maxwell Pharma” atau “kami” atau “kami”)

Selanjutnya, dengan menyertai Peraduan ini, anda dengan ini membenarkan pemprosesan data peribadi anda oleh Maxwell Pharma mengikut cara yang dinyatakan dalam Notis ini.

Kami akan memproses data peribadi yang anda berikan kepada kami, seperti nama anda, Nombor Pengenalan Pendaftaran Kebangsaan, nombor hubungan, alamat dan sebarang maklumat lain yang telah kami minta daripada anda dalam Peraduan ini.

Maxwell Pharma akan memproses data peribadi anda, termasuk sebarang maklumat tambahan yang anda mungkin berikan kepada Maxwell Pharma, untuk tujuan Peraduan dan menghubungi anda (jika perlu).

Data peribadi yang anda berikan kepada kami mungkin didedahkan kepada pembekal perkhidmatan kami untuk tujuan yang disebutkan di atas. Pembekal perkhidmatan termasuk (-vendor) yang dilantik untuk menganjurkan, mengurus atau mengendalikan Peraduan. Anda bertanggungjawab untuk memastikan bahawa data peribadi yang anda berikan kepada kami adalah tepat, lengkap dan tidak mengelirukan dan bahawa data peribadi tersebut sentiasa dikemas kini.

Anda boleh mengakses dan meminta pembetulan data peribadi anda dan/atau mengehadkan pemprosesan data peribadi anda, atau membuat sebarang pertanyaan atau aduan berkenaan dengan data peribadi anda, dengan menghantar e-mel kepada kami di hello@goeskincare.com atau melalui pos kepada perkhidmatan Pelanggan , Maxwell Pharma Sdn. Bhd 23-2, Block B, Zenith Corporate Park, No 1, Jalan SS7/26, Kelana Jaya, 47301 Petaling Jaya, Selangor Darul Ehsan, Malaysia.

Close

Cart

Tiada produk dalam troli.